4726 - 50 St. (Hwy 881) Myrnam, AB Open Wednesday to Saturday 12 - 5 pm